Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )

Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )

PC MT2
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )
  • Nhà a Trung Nguyên ( Nha Trang )

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị Thiết kế : Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hoàn Thành : 2020