Nhà Phố -Quận 10

01
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10
 • Nhà Phố -Quận 10

Công trình : Nhà Phố

Đơn vị Thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 32 Trần Minh Quyền, Quận 10

Hoàn Thành : 2020